Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2015-1 Inkluderande individualisering

Fra 2015-1 Inkluderande individualisering

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Peter Karlsudd, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet, Kalmar

  Inkluderande individualisering

  I föreliggande artikel diskuteras relationen mellan inkludering och individualisering.

  Inkludering och individualisering är två mångtydiga och komplexa begrepp vilka beskrivs ömsom som mål, ömsom som metod. Begreppens definitioner varierar i olika sammanhang och framträder inte sällan i stark åtskillnad. Målet inkludering kan bedömas gynnas av, men också motverkas av, metoden individualisering. Målet individualisering kan uppfattas bli hjälpt av, men även hindrat av, metoden inkludering.

  Utgångspunkten för denna text är att inkludering definieras som mål och individualisering som metod. Längre fram i artikeln formuleras och presenteras den “grupporienterade individualiseringen” som modell och metod för att nå målet inkludering.

  Modellen har kommunicerats, diskuterats och validerats i samverkan med specialpedagog- och speciallärarstuderande vid Linnéuniversitetet och vid Högskola i Kristianstad. Intentionen är att modellen senare ska prövas och utvärderas i utvecklingsinriktade examensarbeten och projekt.

  Nøgleord: Inklusion