Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2017-3/4 Elevassistenter: En möjlighet eller ett hinder för elevers inkludering och delaktighet

Fra 2017-3/4 Elevassistenter: En möjlighet eller ett hinder för elevers inkludering och delaktighet

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Daniel Östlund, fil dr, Lektor i pedagogik, inriktning specialpedagogik, Högskolan Kristianstad VIA University College

  Elevassistenter:
  En möjlighet eller ett hinder för elevers inkludering och delaktighet

  I Sverige genomfördes mellan åren 2012-2105 ett treårigt FoU-program kallat ”Inkluderande lärmiljöer”.

  I projektet deltog professor Susan Tetler som vetenskaplig ledare för ett forskarteam som tillsammans med 31 deltagande grundskolor i tolv kommuner genomförde flera delstudier.

  I forskningsprogrammet följdes främst skolutvecklingsprocesser med utgångspunkt i det övergripande temat ”Inkluderande lärmiljöer” på tre olika nivåer. (i) på kommunal nivå tillsammans med kommunernas förvaltningschefer och inkluderingskoordinatorer (ii) på skolledningsnivå med fokus på inkluderande ledarskap tillsammans med skolornas rektorer, och (iii) skolnivå, i skolornas lärmiljöer, tillsammans med elever, lärare, specialpedagoger/speciallärare, fritidspedagoger, elevhälsan och elevassistenter.

  Resultaten från FoU-programmet pekar på betydelsen av att utveckla skolorganisationer som är mer flexibla,
  att de professionella ges möjlighet till kompetensutveckling och att de samarbetar med varandra.

  I slutrapporten från projektet Från idé till praxis – vägar till inkluderande lärmiljöer i 12 kommuner (Tetler, et al. 2015) sammanfattas resultaten:
  Den goda lärmiljön blev i samtalen med kollegerna en miljö där alla elever ges möjlighet till stimulans och lärande utifrån sina förutsättningar. Idén om läraren som en i ett team, där erfarenhets- och kunskapsutbyte får en framträdande roll, har i projektet kopplats samman med frågan om hur alla elevers delaktighet och lärande kan stimuleras. Utöver att lärarnas kompetens, samarbete och engagemang satts i fokus, betonas även en mer flexibel hållning till grupper och gruppstorlekar som en framgångsfaktor, främst genom att de mindre permanenta grupperna delvis lösts upp och inkluderats i den större gemenskapen. Men elevers upplevelse av medinflytande och delaktighet är också avgörande komponenter i uppbyggnaden av goda lärmiljöer i skolan. (Tetler, et al. 2015, ss. 10-11).