Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2022-1 Specialpedagogik på fritidshem En litteratur- och dokumentanalys av fritidshemmets specialpedagogiska utveckling

Fra 2022-1 Specialpedagogik på fritidshem En litteratur- och dokumentanalys av fritidshemmets specialpedagogiska utveckling

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Mikael Bergstedt, Fil.mag. Specialpedagog, Linnéuniversitetet Sverige
  Peter Karlsudd, Fil.dr. Professor i pedagogik, Linnéuniversitetet Sverige

  Specialpedagogik på fritidshem

  En litteratur- och dokumentanalys av fritidshemmets
  specialpedagogiska utveckling

  Det svenska fritidshemmets relation till specialpedagogik har varit oklar sedan fritidshemmen
  inrättades. Ett specialpedagogiskt förhållningssätt har varit iakttagbart i verksamheten, men svårt att härleda och definiera.

  Olika former av externa specialpedagogiska insatser har varit sällsynta, men det senaste decenniet har efterfrågan på denna typ av aktiviteter ökat.

  I den här studien har tidigare forskning och fritidshemmets styrdokument granskats för att utreda hur det specialpedagogiska uppdraget över tid skrivits fram och vilka konsekvenser det fått i praktiken.

  I en litteratur- och dokumentstudie granskas fritidshemsverksamhet med fokus på specialpedagogik från det att den inrättades till nutida verksamhet.

  Styrdokument har analyserats med metoden diskursanalys. Resultatet visar, att de specialpedagogiskt förankrade inslagen var och är relativt rikligt förekommande. Begreppen
  kompensation, differentiering och delaktighet kom att formera de mest framträdande diskurserna.

  Specialpedagogiken har haft och har en betydande disciplinär funktion, vilket till stora delar kan härledas till skolans verksamhet och den specialpedagogiska tradition som råder där. De
  specialpedagogiska inslagen på fritidshemmet har utvecklats i en normativ riktning och normbrytande mönster definieras snävare.

  Det finns en klar tendens till exkludering genom organisatorisk differentiering för elever som
  inte når upp till de krav, som ställs i verksamheten.

  Författarnas slutsats är, att det behövs en specialpedagogik, som är utvecklad för fritidshemmets verksamhet och som kan stödja och försvara den pedagogik och det förhållningssätt, som definieras fritidshemspedagogik.