Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2011-5 Tidsskriftet Specialpædagogik

2011-5 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2011-5

  Kommentar

  Det specialpædagogiske felt vedrørende personer med høretab er et bredt område, som i disse år undergår store forandringer. Nye høretekniske hjælpemidler, som digitale høreapparater og cochlear implant (CI), har medført ændringer i de specialpædagogiske måder at arbejde på.

  Hvor det før handlede om en specialpædagogisk indsats, der havde den visuelle kommunikation (tegnsproget) som omdrejningspunkt, er fokus nu flyttet i retning af (gen)optræning af dansk talesprog og inklusion af børn i almene hørende miljøer. Et politisk ønske om inklusion generelt i specialområderne har understøttet denne udvikling. Disse ændringer inden for høreområdet har ikke givet færre specialpædagogiske udfordringer, snarere tværtimod:

  Hvordan skal det specialpædagogiske miljø og brug af metoder tilpasses det øgede fokus på dansk tale og inklusion? Hvordan sikres den specialpædagogiske spidskompetence inden for høreområdet, når børnene med høretab er spredt ud i almene tilbud?

  Disse spørgsmål er særlige for høreområdet, men også genkendelige inden for mange andre specialpædagogiske områder.

  De nye teknologier til at forbedre hørelsen hos personer med høretab er især båret frem af en medicinsk, teknisk og audiologisk tankegang. Det har gjort, at den traditionelle specialpædagogiske vinkel ofte kommer til at stå i skyggen.

  Dette temanummer af Specialpædagogik vil forsøge at råde bod på dette. Temanummeret har til hensigt at vise bredden inden for det specialpædagogiske felt omkring personer med høretab. Den første artikel er introducerende til området og skulle gerne give den lidt udenforstående læser et overblik. Dernæst følger en række artikler, som på hver deres måde behandler aktuelle problematikker og udfordringer.

  Overordnet handler alle artiklerne i temanummeret om temaer, som på den ene eller anden form har været genstand for debat indenfor feltet for nogles vedkommende i mere end 200 år. Disse diskussioner vil vi føre videre i dette temanummer:

  • Mødet mellem den medicinske og specialpædagogiske verden. At have et alvorligt høretab er både en medicinsk og specialpædagogisk problematik. Hvordan etableres det bedst mulige samarbejde disse områder imellem?
  • Brug af teknologier og implantater til at forbedre funktionsniveauet – og de specialpædagogiske udfordringer, det giver.
  • Forskellige forståelser af sprog, sproglig udvikling og betydningen af et kommunikationshandicap. Herunder især diskussioner af tegnsprogets status over for talt dansk.
  • Døves kultur og minoritetsrettigheder og de særlige udfordringer og muligheder, det stiller til specialpædagogikken.
  • Inklusion eller specialtilbud og de fordele og ulemper, det giver for personen med høretab, professionelle og forældre.

  Alle disse diskussioner har relevans for mange andre specialpædagogiske specialer.

  Den medicinske forståelse er de seneste år blevet mere fremtrædende på næsten alle områder, båret frem af et ønske om mere ”eksakt” viden og ”hård” videnskab.

  Brug af teknologier, som f.eks. robotter, dukker op i ældresektoren og blandt personer med motoriske handicap. Implantater begynder også at vinde udbredelse, f.eks. til personer der har mistet synet, en arm eller ben. Der er brug for specialpædagogisk viden, så de teknologiske landvindinger bliver fulgt op af kvalificeret pædagogisk intervention.

  Diskussioner og forskellige tilgange til sprog og kommunikation er kendte fra områder som personer med autisme-spektrum-forstyrrelse, medfødt blindhed m.fl., ligesom handicapkultur og minoritetsrettigheder flere steder har stigende interesse. Dette temanummer om hørehandicap vil have interesse for alle med interesse for specialpædagogik.

  Gæsteredaktør Jesper Dammeyer
  Jesper.dammeyer@psy.ku.dk

  Temanummeret er udarbejdet i samarbejde med Center for Tegnsprog, UCC. Susanne Carstensen og Jesper Dammeyer.
  Center for Tegnsprog (tidligere KC) varetager tegnsprogs- og MHStolkeuddannelsen i Danmark og har gennemført flere større projekter vedrørende kommunikation og mennesker med medfødt høretab, erhvervet høretab og erhvervet døvblindhed. http://tegnsprog.ucc.dk/
  Billeder af børn og voksne i temanummeret har, hvis ikke andet er nævnt, ingen relation til artiklerne eller de beskrevne cases. Alle cases er konstruerede, men realistiske.